Tuesday, April 26, 2016

CRI A16


CHINA RADIO INTERNATIONAL A16
Effective March 27, 2016

0000-0057
Cambodian 11990nnn, 9765nnn, 684dof
Cantonese 17490bei, 11820xia
Chinese 13655xia, 13580bei, 12035xia, 11975kun, 11900bei, 11780jin, 9435kun
English 15125bei, 13750bei, 11885xia, 11790xia, 9570cer, 7425kas, 7350kas, 6180kas, 6075kas, 6020cer
Hakka 15100bei, 9610kun, 9550kun, 9460kun
Mongolian 11875bei, 9470xia
Portuguese 9710kas, 9560bei
Russian 9445huh, 7405huh, 1521
Spanish 15120hab, 5990hab
Vietnamese 13770xia, 11770bei, 603dof

0100-0157
Amoy 174950ei, 15425xia, 15100bei, 11980kun, 11945kun, 9610kun, 9550kun, 9460kun
Chinese 15140xia, 13580bei, 11770nnn, 11650uru, 9655nnn, 9560kas
English 15785xia, 15125bei, 11770kas, 9675kas, 9580hab, 9570cer, 9535kas, 9470kas, 6180kas, 6020cer
Russian 13600xia, 5905kas, 1521
Urdu 9695kas, 7240kas

0100-0257
Chinese 15160jin, 13655xia
Spanish 9710kas, 9590kas

0130-0227
Nepalese 13780kun, 11860kun

0200-0227
Pashto 15435xia, 11870kas, 9765kas

0200-0257
Amoy 17490bei, 15425xia
Bengali 11640kun, 9655kun
Chinese 15140bei, 9825kas, 9815kas, 9690E, 9580hab,9570cer, 6020cer
English 13640kas, 11770kas
Hakka 17495bei, 15425xia
Russian 17640xia, 5905kas
Spanish 9710kas, 9595kas
Tamil 17505kun, 15260kas, 13600kas
Urdu 11650kas, 9450kas

0230-0327
Nepalese 13780kun, 11730kun

0300-0357
Chinese 17540bei, 15230xia, 15160jin, 15130bei, 9570cer, 9450kas, 6020cer
English 15785xia, 15120bei, 15110kas, 13590bei, 11770kas, 9790hab, 738msk
Hindi 15350kas, 15210kas, 13720kas, 11640kas
Russian 17710jin, 17640xia, 15435uru, 5905kas
Tamil 13730kas, 13600kun

0400-0457
Cantonese 15230xia, 15160jin, 9790hab
Chinese 15130bei, 15110kas, 13640kas
English 17855bei, 17730xia, 15785xia, 15120bei, 13590bei
Hakka 17710bei, 17540kas, 17510xia, 15350kas
Russian 17640xia, 15665kas, 15445kas, 5905kas
Vietnamese 17740xia, 11650kun, 684dof, 603dof

0500-0557
Cantonese 15230xia, 15160jin
Chinese 15785xia, 15130bei, 15120bei, 15110kas
English 17855bei, 17730xia, 17540kas, 17510kas, 15465kas,15350kas, 11895kas, 11710cer
Russian 15665kas, 15445kas
Vietnamese 17740xia, 11650kun, 684dof, 603dof

0500-0657
Arabic 17485kas, 11775cer, 9590cer, 9515cer
German 17615uru, 17720kas

0600-0657
Chinese 17740xia, 17650kas, 17615kun, 15785xia, 15230xia, 15160jin, 15120bei, 11710nnn
English 17710bei, 17695xxx, 17540kas, 17510kas, 15465kas, 15350kas, 15145kas, 13645xia, 11895kas, 11870kas, 11710cer
Italian 17520kas

0600-0757
French 17865kas
Spanish 17680kas

0700-0757
Cantonese 17875kun, 15230xia, 11640jin
Chaozhou 17750xia, 15145xia
Chinese 17840xia, 17740xia, 17650kas, 17615kun, 17520kas,
11875nnn, 11710nnn
English 17710bei, 13660xia

0700-0857
Chinese 11855cer
English 17670kas, 17540kas, 17490kas, 15465kas, 15350kas,
13710cer, 11895kas

0800-0857
Chinese 17650kas, 17560xia, 15560xia, 15230xia, 11640jin, 9880bei
English 11620xia
Hausa 7295bko

0800-0957
Russian 15665uru, 15335kas

0830-0927
Indonesian 17735kun, 17705kun, 15135kun

0900-0957
Chinese 17850kun, 17670kun, 17560xia, 15560xia, 13570xia,11895nnn, 9880bei, 7430jin
English 17750kas, 17650kas, 17650kun, 17570uru, 17490kas,15350kas, 13790jin, 11620xia
Romanian 9460cer, 7285cer

0900-1057
Chinese 17840kas, 17530xia, 15525uru, 15250kun, 13850bei,
11980kun, 9460nnn

0930-1027
Malay 17680kun, 15135kun

1000-1057
Cantonese 17670kun, 15440kun
Chinese 17650kas, 17540bei, 9890xia, 9880bei
English 17750kas, 17490kas, 15350kas, 15210kun, 13790jin,
13720xia, 13590bei, 13570xia, 11635bei, 11610xia, 9865xxx
Hungarian 17570kas, 15220kas
Russian 11935szg, 9725huh, 7390huh, 1323uru, 1116, 963huh

1000-1257
Japanese 11620xia, 7325jin, 1044fr1100 Changzhou Henglin

1030-1127
Cambodian 15160nnn, 9490kun, 684dof
Indonesian 17605kun, 15135kun

1100-1157
Bulgarian 7220cer
Burmese 9880kun, 1188
Cantonese 13580kun, 9645bei, 9590kun, 9540bei, 7370nnn, 603dof
Chaozhou 11875kun, 9440kun
Chinese 17650kas, 15440kun, 13755kas, 13610kas, 11750bei, 7435bei
Czech 17570kas, 15225kas
English 13720xia, 13590bei, 11795kas, 1269yun
Esperanto 15110uru, 11635uru, 9455xxx
Mongolian 11610xia, 7390huh
Russian 11935szg, 9890bei, 9725huh, 1521uru, 1323lha, 1116, 963huh
Vietnamese 17530xia, 11720bji, 9550bei, 1296yun

1100-1257
English 17490kas, 15660kas, 13665cer, 11660kas, 11650uru, 5955bei

1100-1357
Korean 13620xia, 1323cah, 1017 Changzhou Henglin

1130-1157
Filipino 12070xia, 11955kun, 7410jin, 5910bei, 1341 Huadu Guangdong

1130-1227
Thai 9785kun, 7360kun

1200-1227
Filipino 17510xia, 11955kun

1200-1257
Amoy 11910bei
Cantonese 13590hab
Cambodian 11680nnn, 9440kun
Chinese 17650kas, 15110uru, 13755kas, 13610kas, 7435bei
English 17630uru, 15660kas, 11980kun, 11760kun, 11690xia,9760kun, 9730kun, 9645bei, 9600kun, 9460kas,
1341 Huadu Guangdong, 1269yun, 1188, 684dof
Mongolian 5990huh, 5915huh, 100.9ula, 103.7Darkhan
Russian 17575szg, 13600xia, 13575uru, 11935szg, 7400kas,
6100bei, 1521uru, 1323lha, 963huh
Serbian 7345cer
Vietnamese 11720bji, 11640xia, 9550bei, 1296yun

1200-1400
Chinese 13810kas, 11790kas - news radio
Chinese 9855bei, 9540kun, 7440nnn
French 17560kas

1230-1327
Laotian 9785kun, 7360kun
Malay 15600kun, 11955kun

1300-1357
Bengali 11610kun, 9600bji, 9490kun
Burmese 11780kun, 9880kun, 1188
Chinese 13855kas, 13650uru, 7435bei, 7215xia
English 17630uru, 13755kas, 13670kas, 13590hab, 11980xia,
11900kun, 11760kun, 11660kas, 9870xia, 9765bei,
9730bei, 5955bei, 1341 Huadu Guangdong, 684dof
Esperanto 11650bej, 9440nnn
French 17880bko, 17650kas, 13685bko
Hindi 11675uru, 9450kas, 1422kas
Japanese 7410jin, 7325xia, 1044
Mongolian 7285bei, 6100bei, 100.9ula, 103.7Darkhan
Russian 13600xia, 9675szg, 7400kas, 5990huh, 5915huh,
1521uru, 1323lha, 963huh
Vietnamese 9685xia, 9550bei, 1296yun, 603dof

1330-1427
Indonesian 11955kun, 9535kun
Thai 9785kun, 7360kun, 1080

1400-1457
Amoy 11650kun, 9655kun
Bengali 11610kun, 9490kun, 1269yun
Burmese 11780uru
Cambodian 9880nnn, 6055kun, 684dof
Chinese 15410kas, 11785kas, 11610uru, 9730kas, 7435bei,7410bei, 7235kas, 6040xia
English 17630bko, 17630uru, 15700hab, 13710kas, 13685bko,
11765uru, 11675uru, 11665uru, 9870xia, 9765xia, 5955bei,1422kas
Japanese 7410jin, 7395xia, 1044
Korean 5965xia, 1017
Mongolian 5990huh, 5915huh
Nepalese 7435kun, 7250xia, 1269yun
Russian 9675szg, 7330xia, 5905kas, 1521uru, 1323lha
Sinhalese 11900jin, 7265kas 1188
Tamil 13600kas, 11685kas
Urdu 11660kun, 9435kas, 1422kas
Vietnamese 12010bji, 9550bei, 684dof, 603dof

1400-1557
French 13670cer, 11920cer

1430-1457
Burmese 11780kun
Filipino 11640bei, 7325bei, 1341

1430-1527
Laotian 9785kun, 7360kun, 1080

1500-1527
Pashto 11665kun, 9665kas
Persian 9600kas, 9570uru

1500-1557
Bengali 9610kun, 9490kun
Chinese 13755kas, 13680kas, 9560kas, 9455kun, 7435bei,7235kas, 5910bei
English 17630bko, 15700hab, 15245kas, 13685bko, 13640kas,11610kas, 9880nnn, 9870xia, 9720uru, 9675jin, 7395uru, 7325bei,5955bei, 1323lha, 1188
Hindi 7265kas, 7225uru
Japanese 9585xia, 7410jin, 1044
Nepalese 7435kun, 7250xia
Russian 13860szg, 11790uru, 9880xia, 5990huh, 5965bei,5915huh, 5905kas, 1521uru, 1323cah, 963hua
Tamil 11685kas, 9690kas
Turkish 9565cer, 7345cer
Urdu 9435kas, 7285kun, 1422kas
Vietnamese 9550bei, 684dof, 603dof

1530-1557
Pashto 11880kun, 9665kas, 9570uru

1600-1657
Arabic 17880bko, 15125bko
English 15250kas, 13760kas, 11965kas, 11940kas, 11900jin,9880nnn, 9570bei, 7235kas, 6175nnn, 6060kun,1323lha, 1080
Hakka 11880xia, 9770uru
Hindi 7395uru, 7235kas, 5915kas, 1422kas, 1269yun, 1188
Russian 13680szg, 13580uru, 11875uru, 5905kas, 1521uru
Swahili 7245xia, 5985bei
Turkish 7325kun, 6165uru
Vietnamese 9550bei, 7315kun, 684dof, 603dof

1600-1757
Arabic 13790kas, 11725cer, 9555cer
French 15680kas
German 7380cer, 5970cer

1630-1727
Hausa 13785kas, 9685kun

1700-1757
Croatian 11825bei, 9435kas
Cantonese 9770xia, 9435uru
English 13760kas, 13570xia, 12015bei, 11900jin, 9880nnn,
9570bei, 7420kas, 7410kas, 7265kun, 7235bei, 6175nnn,
6165bei, 6140kas, 6060kun, 1323htb, 1080xua
Esperanto 13570bei, 11650xia
Russian 13640uru, 11875uru, 9470bji, 7410szg, 1521uru
Swahili 15125bko, 13645bko, 11680xia, 5985bei

1730-1827
Chinese 11660szg, 9695kun, 9685uru, 7315kun, 7275uru
Hausa 13645bko(1800-), 11640bko(1800-), 9685kun, 9450kas

1800-1827
Persian 9670bei, 7415xia

1800-1857
Chaozhou 13700uru, 11895xia
English 13760kas, 9600bei
Italian 7435jin, 7340kas
Russian 9765szg, 9560bji, 7210uru, 1521uru

1800-1957
French 11695cer, 9455cer, 6055cer, 5970cer
German 11775kas, 11650uru, 7395kas

1830-1857
Bulgarian 9695kun, 9695jin, 7265uru, 6020szg
Persian 9670bei, 7415xia

1830-1927
Arabic 13685bko, 11640bko

1830-2027
French 9645kun, 7350uru

1900-1927
Czech 9515bei, 7415uru
Hungarian 9560uru, 7435xia
Romanian 6090uru

1900-1957
Albanian 7385kas, 6020szg
Cantonese 11895kas, 7215bei
English 9440kun, 7295kas
Portuguese 13630bko/11640bko fr 1930, 11750jin, 9765bei,
9730kas, 9535bji, 7405xia, 5985bei
Russian 9525bei, 7245bji, 6110xia, 1521
Turkish 9655kun, 7255kun

1930-1957
Czech 7415uru
Romanian 7435xia, 6090uru

1930-2027
Esperanto 9745uru, 7265uru

2000-2027
Serbian 9585kas, 7390xia, 7325uru

2000-2057
Chinese 9865kun, 7440bei, 7405xia, 7335szg, 7245kas
English 13630bko, 11640bko, 9600kas, 9440kun, 7415kas,
7295kas, 7285cer, 5985bei
Polish 7305uru, 6020szg
Russian 9525bei, 7245bji

2000-2157
Arabic 7235cer, 6185cer, 6100xia
English 7285cer, 5960cer

2030-2057
Bulgarian 11940kun, 9720uru
Hungarian 9585kas, 7390jin

2030-2127
Italian 7345kas, 7265uru

2030-2227
French 11660kas, 9430uru

2100-2127
English 13630bko, 11640bko
Serbian 7445kun, 7325xia

2100-2157
Croatian 7225bei, 6135bei
English 9600kas, 7415kas, 7325bei, 7205xia
Serbian 6135bei

2100-2257
Korean 7290xia, 1323, 1017
Spanish 9640kas, 7335szg

2130-2157
Hungarian 7445uru

2130-2227
French 13630bko, 11975bko

2200-2257
Chinese 9675bei, 7430jin, 7395uru, 7325kun, 7265kun,7215kun, 6140kun, 6100kun, 5975bei
English 9590bei
Esperanto 9860kas, 7300kas
Japanese 13640jin, 9535xia
Portuguese 9685kas, 9410kas, 7260uru, 6175cer
Spanish 9490bei

2200-2400
Spanish 7250uru, 7210cer

2230-2257
Chinese 15505bko, 11975bko

2300-2357
Cambodian 11990nnn, 9765nnn, 684dof
Cantonese 15100bei, 11945kun, 9460kun, 7325kun, 6140kun
Chinese 11975bko, 11900bei, 9865uru, 7295bko
English 11955kun, 11790xia, 11690bei, 7350kas, 6180kas,5990hab, 5915kas
Japanese 13640jin, 11680xia
Mongolian 12085xia, 9470xia
Portuguese 13650hab, 9560bei
Russian 9445huh, 7405huh
Spanish 6175cer
Vietnamese 11620bei, 7220xia, 603dof

2300-0100
Spanish 9800kas, 9590kas

2330-0030
Sinhalese 9490kun, 7260kas

Source : http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/
Via Alokesh Gupta

Sunday, April 17, 2016

RVA A16


Radio Veritas Asia A16

March 27, 2016 -  October 30, 2016

Time (UTC) Language Frequency (kHz)

2100–2257 Mandarin   6115
2300-2327 Filipino   15355
2330–2357 Vietnamese 9670
2330–2357 Myanmar    9720
0000–0027 Karen      11935
0000–0027 Kachin     9645
0030–0057 Bengali    15265
0100–0127 Telugu     15530
0100–0127 Urdu       15280
0130–0200 Zomichin   15255 (Th-F-S-S)
0130–0200 Teddimchin 15255 (M-T-W)
0130–0230 Vietnamese 15530
1000–1027 Khmer      11850
1000–1157 Mandarin   11945
1130–1157 Myanmar    15450
1200–1227 Hmong      11935
1200–1227 Karen      11890
1230–1257 Kachin     15225
1300–1357 Vietnamese 11850
1330–1357 Chin       11870
1400-1427 Hindi      11870
1400–1427 Bengali    11825
1430-1457 Urdu       15330
1430–1500 Telugu     11870
1500-1553 Filipino   15620
Via  Alokesh Gupta