Sunday, March 27, 2011

எமக்கு வந்தவை


 பல்கேரியா: ரேடியோ பல்கேரியா - புதிய நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல்.
 இந்தியா: பீபா வானொலி – 2011 நாள்காட்டி மற்றும் புதிய நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல்.
 தைவான்: ரேடியோ தைவான் இண்டர்நேசனல் – நியூஸ் லெட்டர் மற்றும் நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல்.
 ஜெர்மனி: ரெய்ன் மெய்ன் ரேடியோ கிளப் – செயின்ட் ஹெலினா வானொலிக்கான சிறப்பு வண்ண அட்டைகள்.
 அமெரிக்கா: ரேடியோ ப்பீரீ ஆசியா – ஆர்.எப்.ஏ-வின் 14வது ஆண்டு சிறப்பு வண்ண அட்டை, 2011 மாதாந்திர நாள்காட்டி, 2011 வருடத்திற்கான டைரி.
 நெதர்லாந்த்: ரேடியோ நெதர்லாந்த் - புதிய நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல், புதிய வடிவிலான ஸ்டிக்கர், 2011 ஸ்டிக்கர் நாள்காட்டி, வண்ண அட்டை.
 இந்தியா: அகில இந்திய வானொலி - உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு ஒலிபரப்புகளின் நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல்.
 சீனா: சைனா ரேடியோ இண்டர்நேசனல் – சுவற்றில் மாட்டக் கூடிய ஐந்து வகையான பட்டுத்துணியிலான வரைபடங்கள். 2011 வருடத்திற்கான வாழ்த்து அட்டை மற்றும் நாள்காட்டி, சலார் மக்களை மையப்படுத்திய வண்ண அட்டை.
 ஜெர்மனி: வாய்ஸ் ஆப் ஜெர்மனி - 2011ஆம் ஆண்டிற்கான வாழ்த்து அட்டை, புதிய நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல் மற்றும் மாதாந்திர நாள்காட்டி.
 கொரியா: கொரியன் புராட்காஸ்டிங் கார்பரேசன் - புதிய நிகழ்ச்சிநிரல் பட்டியல், மேசையில் வைக்கக்கூடிய நாள்காட்டி மற்றும் புதிய ஸ்டிக்கர்.
 வத்திகான்: ரேடியோ வத்திகான் – மாதாந்திர வத்திகான் வானொலி செய்தி இதழ்.
 பிலிப்பைன்ஸ்: ரேடியோ வெரித்தாஸ் ஆசியா - 2011 வருடத்திறகான அட்டை வடிவிலான நாள்காட்டி.
 வியட்னாம்: வாய்ஸ் ஆப் வியட்நாம் - புதிய நிகழ்ச்சிநிரல் மற்றம் அலைவரிசைப் பட்டியல், வியட்நாம் தபால்தலைகள்.

Monday, March 21, 2011

QSLs Are a Portal to the Past by Jerry Berg

The author is chair of the Committee to Preserve Radio Verifications.

Recent articles in Radio World about AM DXing (long-distance listening) and QSLs (cards and letters verifying reception) are a reminder that the hobby of long-distance radio listening is still around.

During the first few years of the 1920s the novelty of the radio medium made AM broadcast DXing very popular with the general public. Interest waned mid-decade but was rekindled in the early 1930s with the advent of shortwave broadcasting and the possibility of reception over hitherto-unachievable distances. DXing declined during World War II, but bounced back during the Cold War and held its own until the media landscape began changing in recent years.

Among the hardcore, however, the thrill has never died.

Primal spirit

To the DX cognoscenti there is nothing quite so exciting as hearing a faraway signal, direct, with nothing between you and the station except the ether. It is not about how well you hear a station, or what the programs are. It’s about distance, and power. The noise, fading and interference of a tough DX catch just add to the excitement.

Purists like a QSL to have the date, time and frequency of reception, but usually have to settle for less.

Here is a 1941 letter from Edwin H. Armstrong QSLing reception of his Alpine, N.J., FM station, two years after regular programming began. It was on 42.8 mc., 35 kW. Tragically, Armstrong lept to his death in 1954.

The Portuguese African colony of Angola was home to numerous stations, many of which supplemented their mediumwave transmissions with shortwave in order to reach the country’s interior. This card is from 1948.

DXing is an acquired taste, especially on shortwave. Your neighbor might be able to relate to the novelty of hearing a domestic AM station at a long distance. But try to explain the joys of staying up all night to listen to a station that you can barely hear, broadcasting in a language that you don’t understand.

For years DXers believed that if they could only get people to try DXing, they would like it. They found that the primal spirit that motivates the DXer is not easily transferable.

One of the tangible byproducts of DXing is the QSL, the card or letter from a station responding to a reception report in which the listener proves his or her reception by describing the programming heard. The QSL verifies the listener’s reception. DXers collect QSLs as mementos of their reception and as evidence of DXing achievement.

W2XCD was an early (1929) experimental television station of the De Forest Radio Co. in Passaic, N.J., and 1604 kc. was the audio channel. That is, of course, a drawing of the ‘old man’ himself.

Adding the temperature to the station’s QSL card was a nice way to promote ‘America’s Year-Round Playground,’ Miami Beach.

The QSLing of broadcast stations is often thought to have been an outgrowth of the common ham practice of exchanging QSLs of two-way amateur contacts (“QSOs”), thus applying to the one-way medium of broadcasting a practice that developed in the two-way medium of ham radio.

In fact, however, ham QSLing itself grew out of the even earlier practice of hams and non-hams alike sending postcard reception reports to hams and other experimental stations that they heard.

This pattern took root in the second decade of the 1900s. In those very early years, transmitter range was the main indicator of station performance, hence a station operator’s interest in knowing how far his signal could be heard by whoever happened to be listening. Such reports were considered valuable, whether coming from the ham at the other end of a QSO, a listening ham, or a non-ham listener or experimenter. Thus reception reports to broadcast stations actually represented a return to the earliest conventions of listener-station contact.

CPRV

Since 1986, a six-person group called the Committee to Preserve Radio Verifications has been archiving collections of QSLs belonging to listeners who have passed away or are no longer collecting. Originally sponsored by the Association of North American Radio Clubs, a listener club umbrella group that operated for 40 years, the committee has functioned independently since 2005.

Norterra offers Bel Digital Audio (Delays, Shufflers, Confidence Monitors), Alpermann+Velte (Timecode, Clocks), and Esser Test Charts.

This QSL really captures the broadcasting environment of 1922: ‘weather, markets, crops, oscillators, modulators, speech amplifier.’ But no mention of frequency; it was all wavelength back then, and the standard channels were 360 meters (entertainment) or 485 (market and weather reports).

A simple card, but a nice acknowledgment of the usually headphone-attired DX community.

The QSLs are housed at the Library of American Broadcasting on the campus of the University of Maryland in College Park. The approximately 45,000 QSLs under roof (the figure includes duplicates) are mainly from U.S. and foreign AM stations and shortwave broadcast stations worldwide, with some FM, TV, amateur and utility stations represented as well. The collection includes QSLs belonging to more than 200 DXers. From some there are just a few QSLs; other collections run well beyond a thousand.

To leaf through the collection is to see radio history pass before your eyes. The oldest QSL, a ham card, is from 1921; the oldest from a U.S. AM station is from WKN, Memphis, Tenn., 1922.

Among the QSLs in the collection are a 1923 letter from KDKA; a 1941 letter from Edwin H. Armstrong verifying reception of his FM station, W2XMN; and a letter and card from pioneer shortwave broadcaster PCJ in Hilversum, Holland sent in 1929 while shortwave broadcasting was still in the experimental stage.

QSLs needn’t be of special historical significance to be interesting, however. There are QSLs from big stations and small stations, from World War II and from the Cold War years, from private stations and government stations, from the U.S. and from exotic locations, from countries that no longer exist — even from pirate stations and clandestine broadcasters.

This QSL is from a staton in the ‘new’ expanded (‘X’) band, WTAW, 1620 kHz. The expanded band offered unprecedented opportunities for DX when it was less crowded than it is now, including East Coast reception of California stations, interference-free.

PCJ, the Philips station in Eindhoven, Holland, was one of the pioneer shortwave broadcasting stations, having begun regular service in 1927. The steerable towers shown on this 1937 card were among the most advanced antennas of the day.

Some QSLs are simple, others elaborate; sometimes the text is pro forma, other times detailed and personal. Often stations enclose a schedule, coverage map, photograph or other souvenir. Station logos, signatures of station personnel, descriptions of equipment, etc. provide a valuable connection to the station’s history. Sometimes it is the only history that remains.

Although CPRV began as an effort to memorialize the work of individual DXers by salvaging this material that was probably headed for the dumpster, it is more than a sentimental exercise. The collection has served as a source of information and graphics for books, articles, websites, etc. Because of the size and scope of the collection, a station’s QSLs over a range of years can be compared, offering some visible continuity to the history of stations, many now long gone.

QSLing has changed over the years. Once the province of the station’s technical staff to whom long-distance reception was no less a novelty than it was to the listener, today QSLing is mainly a matter of listener relations. And much QSLing is now done electronically. While plainish-looking e-mail verifications do not display as well as their postal mail counterparts, a colorful e-mail attachment can offer much the same satisfaction as a paper QSL.

Front: Founded in 1953, Radio Liberation (later called Radio Liberty) broadcast to the Soviet Union. Transmitting from Germany, it was funded by the CIA, a fact not known at the time. Reverse: Like its sister station Radio Free Europe, Radio Liberation attracted a huge volume of jamming and was a challenge to hear clearly in the United States. The Soviets took the station seriously and engaged in much anti-Radio Liberation counteraction. Employees, especially émigrés, had good cause to fear for their lives.

Alas, budgetary considerations have led some stations to stop verifying altogether, and in general it is harder to pry a QSL from a station than it used to be. But for those bitten by the QSL bug, it is still the essential last step in a DX experience.

Readers wishing to learn more about CPRV or see more of the committee’s QSLs should go to the CPRV section of www.ontheshortwaves.com. Inquiries should be sent to jsberg@rcn.com. If you are seeking a new home for some old QSLs, let us know.

Jerry Berg is a retired attorney. He is a member of the executive council of the North American Shortwave Association and co-producer of the website www.ontheshortwaves.com. He has been a DXer for more than 50 years and has written three books on the history of DXing and shortwave broadcasting, published by McFarland.

For see the images of the QSL, click the source link.
(Source: http://www.radioworld.com/article/115712)

Sunday, March 20, 2011

பத்திரிகைகளில் வானொலி –மும்பை சுகுமார்

» Sudan cuts BBC Arabic radio service – Deccan Chronicle, 19 Aug 2010 » Saudi to launch official TV, radio for fatwa – Deccan Chronicle, 22 Aug 2010 » Radio control (Citizen Calibre H610) – The Week, pp55, 12 Sep 2010 » Radio coup In Laos – Deccan Chronicle, 12 Sep 2010 » Voice of Russia coming to Chennai – The Hindu, 5 Dec 2010, (Vijayawada Edition) » AIR helps Leh families together - Deccan Chronicle, 16 Aug 2010 » Suu Kyi answers people over radio – The Hindu, 8 Dec 2010 » AIR head fined for abuse – Deccan Chronicle, pp4, 7 Nov 2010 » National Institute of Open School long develop content for radio and TV – The Hindu, 6 Dec 2010, (Vijayawada Edition) » DD, AIR on strike, services affected – Deccan Chronicle, pp7, 24 Nov 2011  ஹலோ எப்.எம் 106.4 நட்சத்திர பொங்கல் ஸ்பெஷல் – மாலை முரசு, ப8, 14 ஜனவரி 2011  வேளாண்மை உற்பத்தியில் வானொலி பங்கு: இராகவ. இ. ராஜகோபால் - திட்டம், ப64, ஜனவரி 2011–மும்பை சுகுமார்

Thursday, March 17, 2011

உலகத் தமிழ் சிற்றலை வானொலிகள்

உலகத் தமிழ் சிற்றலை வானொலிகள் (b10)
(25 அக்டோபர் 2010 முதல் 29 மார்ச் 2011)


தமிழ் நாதம் (இந்தியா)
0530-0615 காலை 1053,727,9835,1174, 11985,13795 41,31,25,22
0445-0545 மாலை 1053,727,1371,1505,1577, 1781,17860 41,22,19,16

அ.இ.வா (இந்தியா)
0545-0815 காலை 4920 60
0830-1000 காலை 7380 41
1240-0300 மதியம் 7380 41
0530-1105 இரவு 4920 60

்பீபா (இங்கிலாந்து)
0700-0730 காலை(தி-வெ) 9725 (Nடீகூ in றுசுகூழ 2011) 31
0600-0630 காலை(ளுரனேயல டீடேல) 9770 31

வோpத்தாஸ் (பிலிப்பைன்ஸ்)
0600-0630 காலை 11935 25
0730-0800 இரவு 9520 31

ஆத்மீக யாத்திரை (அமொpக்கா)
0630-0700 காலை 6140 49

வத்திகான் வானொலி (வத்திகான்)
0630-0650 காலை 5895,7335, 49,31
0750-0810 காலை 15460 19
0820-0840 இரவு 7585,1185,013765 41,25,22

சீன வானொலி
0730-0830 காலை 136,0013735 22
0830-0930 காலை 136,0013730 22
0730-0830 இரவு 957,09665 31
0830-0930 இரவு 973,013600 31,22

பாகிஸ்தான் வானொலி
0630-0700 இரவு 1188,015540 19,25

பிபிசி தமிழோசை
0915-0945 இரவு 6135,76,009605,11965 49,41,31,25

அ.இ.வா (திருவணந்தபுரம்)
1108-1200 மதியம் 7290 41

அ.இ.வா (அந்தமான்)
0500-0530 மாலை 4760 60

ஆசிய சேவை (இலங்கை)
0500-0700 மாலை 719,011905 41,25

பைபிள ;குரல் (கனடா)
0830-0845 இரவு(வியாழன் மட்டும்)11895 (
NOT in WRTH 2011) 25
0830-0845 இரவு(Sunday Only)12035 (
NOT in WRTH 2011) 22

TWR
0600-0630 காலை 882
1015-1045 இரவு 882

அட்வண்டிஸ்ட் வானொலி (அமொpக்கா)
0830-0900 இரவு 11685 25

குடும்ப வானொலி (அமொpக்கா)
0730-0830 இரவு 17810 16
0830-0930 இரவு 11935 25
0700-0800 காலை 863
0400-0500 மாலை 873

HCJB(ஆஸ்திரேலியா)
0645-0700 காலை(சனி மட்டும்) 15400 19
0645-0700 இரவு(சனி மட்டும்) 15340 19

First pennant from Indian FM radio


Ardic DX Club announced the DX QUIZ 2011 for the dxers around the world.
Those who are participate in that quiz will get the AIR Special QSL and the Gyanvani FM 105.6 pennant. According to our record, this is the first pennant which is send from the Indian FM station. So, dxers from the international countries don't miss to get it. The size of the pennant is 24 cm X 10 cm. For more details about the DX QUIZ click the following link www.dxquiz.wordpress.com (Jaisakthivel, ADXC, India)

Wednesday, March 16, 2011

டி.எக்ஸ் போட்டி - 2011

நமது ஆர்டிக் சர்வதேச வானொலி நேயர்கள் மன்றம் தொடங்கப்பட்டு 13 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதை ஒட்டி நமது சர்வதேச வானொலி மாத இதழ் உலகம் தழுவிய டி.எக்ஸ் போட்டி ஒன்றினை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளைப் போன்று இந்த ஆண்டும் அறிவித்துள்ளோம்.

கடந்த ஆண்டுகளில் சிறந்த வரவேற்பினை பெற்ற இந்த போட்டி இந்த ஆண்டிலும் அதை விட நல்ல வரவேற்பினைப் பெரும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளோம். இந்த ஆண்டும் பல வானொலி நிலையங்கள் பரிசுகளை அள்ளி வழங்க சம்மதித்துள்ளனர். குறிப்பாக சீன வானொலி, ஜெர்மன் வானொலி, ரேடியோ ஃப்ரீ ஆசியா, ரேடியோ தைவான் இண்டர்நேசனல் மற்றும் நமது அகில இந்திய வானொலி ஆகியவை போட்டியில் வெல்பவருக்கான பரிசுகளை வழங்க உள்ளன.

World Radio TV Handbook (WRTH) எனும் புத்தகம் இந்த ஆண்டும் முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடிப்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. உலகின் முதன்மையான வானொலி புத்தகங்களை கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பதிப்பித்துவரும் WRTH நமது போட்டியை ஊக்குவிப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமையே. 650 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த நூலின் இந்திய விலை ரூ. 1800 ஆகும்.

போட்டிக்கான விடைகள் வந்து சேர வேண்டிய கடைசி நாள் 31 மார்ச் 2011.
போட்டிக்கான கேள்விகளை www.dxquiz.wordpress.com எனும் முகவரியில் காணலாம்.

VLF Transmitter Grid, INS Kattabomman

VLF Transmitter Grid laid out in the form of a Six pointed star (Star of David), with the Main Transmitter Station (MTS) at the center and transmission towers at the points.
There are 13 Transmission towers totally.

The grid is composed of a central mast and two concentric circles of six masts each. The radius of inner circle is 730 Meters and that of the outer circle is 1200 Meters

Call Sign : VTX
Frequency :
16 KHz (VTX1) / 17 KHz (VTX2) / 18.2 KHz (VTX3) / 19.4 KHz (VTX4)
Locator : MJ88vj

Whereas a submarine on the surface can transmit and receive wireless messages just like a ship can, submerged submarines can only receive wireless messages on Very Low Frequency (VLF). VLF transmitters require huge antennae suspended high above the ground.

The initial discussions were solely with the Russian side, from whom the submarines had been acquired. Inquiries with western manufacturers indicated that better technology might be available from America. Parallel discussions were therefore pursued, both with Russia and with America.

Between 1979 and 1984, modalities were worked out for American company in collaboration with an Indian company to assume responsibility for the detailed design, manufacture, site installation and commissioning of the VLF transmitting station.

During the same period, the Defence Research and Development Organisation designed the antennae to be fitted in the submarine for receiving VLF transmissions.

Installation of the VLF Transmitter commenced in 1987. Trials completed in 1989. On 20 Oct 90, the VLF Transmitting Station was commissioned as INS KATTABOMMAN. Wikipedia article: http://en.wikipedia.org/wiki/Vijayanarayanam

Monday, March 14, 2011

RTI is holding a lucky draw

TAIWAN. This year marks the 100th anniversary of the establishment of the Republic of China (ROC) on Taiwan. To celebrate the centenary, RTI is holding a lucky draw to give away souvenirs to our listener around the world. To participate, all you need to do is share with us your best wishes. Dates: March 1, 2011 to May 30, 2011 How to participate 1. Record your best wishes. 2. MP3 is preferable although cassette tape or CD recordings are acceptable. 3. Your recording must include "I am (your name) from (your country). Best wishes for the ROC's centenary." The entry should be less than one minute. 4. Email your MP3 file to english100 @ rti.org.tw You can also send a CD or cassette tape to Radio Taiwan International, P. O. Box, 123-199, Taipei 11199, Taiwan. 5. You must provide us with your name and mailing address so that we can process your entry.  Lucky Draw --- Prizes will be awarded to the winners of a lucky draw to be held on June 15, 2011 at RTI's headquarters in Taipei. Prizes: (300): http://www.rti.org.tw/big5/2011activity/2011bless100/en.aspx List of winners: The list of winners will be posted on the RTI website and will be announced on air. SOURCE: http://www.rti.org.tw/big5/2011activity/2011bless100/en.aspx (Via Yimber Gaviria, Colombia, March 3, DXLD)